ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
PRE-SCHOOL COURSE
CHILDREN COURSES
TEENAGER COURSES
หลักสูตรบุคคลทั่วไป
GENERAL ENGLISH COURSES
หลักสูตรตัวต่อตัว
PRIVATE COURSES 
Untitled Document
  • การเรียนการสอนจะเน้นพัฒนาทักษะของผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการพูด, การฟัง, การอ่าน และการเขียน โดยเรียนเป็นกลุ่มย่อย เพียงกลุ่มละประมาณ 15-20 คน
  • เน้น การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษโดยตรง
  • เพื่อความมีประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ได้แบ่งระดับการเรียนออกเป็น 5 หลักสูตร(15 ระดับ) ตามความรู้ความสามารถของผู้เรียน โดย 1 หลักสูตรจะประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้
 
หลักสูตร BASIC (ระดับที่ 1-3)

            เป็นระดับที่เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษมาน้อย อาจจะเคยเรียนมาบ้างแต่ไม่เข้าใจ เนื้อหาการเรียนการสอนจะเริ่มตั้งแต่โครงสร้างของภาษาอังกฤษ ลักษณะการสื่อสารเบื้องต้น โดยจะมีการเสริมภาษาอังกฤษจากเพลงเข้ามาด้วยเพื่อให้ผู้เรียนเพลิดเพลินกับการเรียน ในระดับนี้ผู้เรียนจะเริ่มทักทายด้วยภาษาอังกฤษ อย่างง่ายๆ ได้  

           ใช้เวลาเรียน ระดับละ 24 ชั่วโมง รวม 1 หลักสูตรใช้เวลาเรียนรวม  72 ชั่วโมง

 
หลักสูตร Elementary  (ระดับที่ 4-6)

            ในระดับนี้ การเรียนการสอนจะเน้นพัฒนาการด้านภาษา ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ไปพร้อมๆ กัน โดย จะมีการฝึกปฏิบัติจริงกับอาจารย์เจ้าของภาษา ในระดับนี้ผู้เรียนจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษอธิบายเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างดียิ่งขึ้น และมีทักษะในการสนทนามากขึ้น สามารถโต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่ว จะมีการเสริมในส่วนของไวยากรณ์ที่จำเป็นเพิ่มขึ้นอีก

           ใช้เวลาเรียน ระดับละ 24 ชั่วโมง รวม 1 หลักสูตรใช้เวลาเรียนรวม  72 ชั่วโมง

 
หลักสูตร Pre-Intermediate  (ระดับที่ 7-9)

            ในระดับนี้ การเรียนการสอนจะมุ่งเน้นเพิ่มทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ยิ่งขึ้น โดยจะเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์จำลอง ในระดับนี้ ผู้เรียนจะสามารถบรรยายเรื่องราวต่างๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคตได้อย่างดี และมั่นใจ ในระดับนี้ จะมีการเสริมในเรื่องของการอ่านหนังสือพิมพ์ด้วย เพื่อเพิ่มทักษะด้านการอ่านให้กับผู้เรียน

           ใช้เวลาเรียน ระดับละ 24 ชั่วโมง รวม 1 หลักสูตรใช้เวลาเรียนรวม  72 ชั่วโมง

 
หลักสูตร Intermediate  (ระดับที่ 10-12)

            ในระดับนี้เป็นระดับที่สูงแล้วการเรียนการสอนจะเน้นไปที่การนำภาษาอังกฤษเข้าไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน กับชาวต่างชาติได้อย่างดีและถูกต้อง โดยจะมีการใช้สำนวนและวลี ต่างๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสม เสริมการเขียน จดหมายต่างๆ เข้ามาให้ด้วยเพื่อสามารถนำไปใช้ได้ในการทำงาน

           ใช้เวลาเรียน ระดับละ 24 ชั่วโมง รวม 1 หลักสูตรใช้เวลาเรียนรวม  72 ชั่วโมง

 
หลักสูตร Upper-Advanced (ระดับที่ 13-15)

            ในระดับนี้ผู้เรียนจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เสมือนเจ้าของภาษา โดยเน้นการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง, การพูด, การอ่าน และการเขียน ในสถานการณ์ธุรกิจ การสนทนาทางธุรกิจ (Business Conversation) ผู้เรียนจะสามารถโต้ตอบและใช้สำนวนภาษาที่เหมาะสม สามารถแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ เรียนรู้คำศัพท์ และสำนวนที่พบและใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำงาน

           ใช้เวลาเรียน ระดับละ 24 ชั่วโมง รวม 1 หลักสูตรใช้เวลาเรียนรวม  72 ชั่วโมง

ตารางอัตราค่าเล่าเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

จำนวน
หลักสูตร

จำนวน
ชั่วโมง

ค่าเล่าเรียน

ค่าอุปกรณ์

1

24 ชั่วโมง

4,400 บาท

500 บาท

2

48 ชั่วโมง

8,800 บาท

3

72 ชั่วโมง

13,200 บาท

ค่าลงทะเบียนสมาชิกใหม่  200   บาท

* 3 ระดับ  =  1 เล่ม

ตารางเรียน ภาษาอังกฤษ

วัน

เวลาเรียน

วัน

เวลาเรียน

จันทร์,ศุกร์

18.00-20.00 น.

เสาร์

13.00 - 15.00 น.

หรือ

 

หรือ

16.00 -18.00 น.

อังคาร,พฤหัสฯ

18.30-20.00 น.

อาทิตย์

17.00 -19.00 น.